Terms of Service for Electronic Services on the TIXY Platform

Obowiązujący od 8 grudnia 2023 roku

I. Definicje

1. Określenia użyte w Regulaminie świadczenia usług elektronicznych dla Platformy Tixy, pisane wielką literą, o ile nie zostało wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 • „Bilet” / „Bilety” - potwierdzenie prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu. Bilet jest biletem imiennym i jest dostarczony w formie elektronicznej. Bilet nabywany jest na zasadach określonych w Regulaminie Zakupu Biletów. Jako Bilet / Bilety rozumiane są również karnety, wejściówki, zaproszenia oraz inne formy dokumentów potwierdzające prawo uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu. Na Platformie Tixy Bilet określany jest jako “TIX”.
 • „K.C.” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.).
 • „Klient” - podmiot korzystający z Platformy Tixy w celu nabywania Biletów, który może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jak również osobą działającą w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będąc jej reprezentantem i wykonując w jej imieniu i na jej rzecz czynności, które są rozumiane jako działania osoby prawnej. Klient może dokonywać czynności jako podmiot zarejestrowany lub niezarejestrowany (gość).
 • „Konto” - usługa świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia dostęp do funkcjonalności Platformy dedykowanych Klientom, w szczególności takich jak: dostęp do informacji profilowych, zarządzanie Biletem, zmiana hasła.
 • „Organizator” - podmiot, który założył Konto Organizatora na Platformie Tixy, pozytywnie przeszedł weryfikację i za pośrednictwem Platformy Tixy sprzedaje i dystrybuuje Bilety na organizowane przez siebie Wydarzenia.
 • „Platforma Tixy” - platforma internetowa dostępna pod adresem: www.tixyapp.com.
 • „Polityka Prywatności” - dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, dostępny pod adresem: www.tixyapp.com/privacy-policy
 • „P.T.” - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576).
 • „Regulamin” - ten regulamin, który określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów na Platformie Tixy.
 • „Regulamin Zakupu Biletów” - regulamin dostępny pod adresem: www.tixyapp.com/terms-of-use.
 • „Usługa” / „Usługi” - usługi świadczone przez Tixy drogą elektroniczną na rzecz Klientów, w szczególności: dostęp do treści na Platformie Tixy; Konto; Koszyk; Zwrot; Newsletter; Udostępnianie i/lub możliwość pobierania treści.
 • „Usługodawca/My” - Tixy sp. z o.o. działająca pod adresem Rynek 6 z siedzibą w Cieszynie (43-400), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801016 posiadającą numer NIP 5482726872, REGON 384257448, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 złotych.
 • „U.Ś.U.D.E.” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 • „Wydarzenie” - wydarzenie o charakterze rozrywkowym, sportowym lub kulturalnym, na które Bilety Klient może nabyć za pośrednictwem Platformy Tixy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 U.Ś.U.D.E. oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 P.T.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług dostępnych na Platformie Tixy przez Klientów.
 3. Podmiotem prowadzącym Platformę Tixy jest Usługodawca.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest bezpłatnie na Platformie Tixy w formie umożliwiającej jego nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Klienta dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Platformy Tixy oraz świadczonych w jej ramach Usług.
 5. W ramach korzystania z Platformy Tixy i Usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym i wprowadzającym w błąd, a także podejmowanie działań mogących powodować uszkodzenia lub zakłócenia działania Platformy Tixy.
 6. Usługodawca świadczy Usługi nieprzerwanie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Usług i Platformy Tixy. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Platformy Tixy ze względu na prace techniczne. O tym, kiedy takie prace będą miały miejsce będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem Platformy Tixy.
 7. Regulamin nie dotyczy zawierania umów sprzedaży na Platformie Tixy. Regulamin Zakupu Biletów dostępny jest pod adresem: www.tixyapp.com/terms-of-use.
 8. Rozpoczęcie korzystania z Usług oznacza zawarcie z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 10. Momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest moment otwarcia strony internetowej, na której znajduje się Platforma Tixy, w tym jej podstron. W przypadku wysyłki Newslettera momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest wyrażenie zgody na przesyłanie Newslettera.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas wykonywania tych Usług.

III. Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy Tixy oraz Usług wymagane jest:

 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego ze standardowym, aktualnym systemem operacyjnym, dostępem do Internetu oraz ze standardową aktualną przeglądarką internetową,
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookie oraz obsługi Javascript,
 • posiadanie ekranu z rozdzielczością co najmniej 1280x720 pikseli,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail – w przypadku korzystania z Usługi: Konto, Koszyk, Zwrot Biletu, Newsletter.

IV. Zasady korzystania z platformy TIXY

 1. Korzystanie z Platformy Tixy jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Klientów, którzy dysponują sprzętem spełniającym wymagania techniczne określone w pkt. III powyżej.
 2. Korzystanie z Usług dostępnych na Platformie Tixy jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Do zawarcia umowy dochodzi przez wejście na Platformę Tixy (w tym jej podstrony) lub przez wyrażenie zgody na wysyłkę Newslettera.
 4. Obowiązkiem Klienta jest korzystanie z Platformy Tixy w sposób zgodny z treścią Regulaminu, z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 5. W szczególności zabronione jest ingerowanie w działanie Platformy Tixy, w tym zmienianie kodu Platformy Tixy, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, botów, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Platformy Tixy.

V. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W ramach Platformy Tixy świadczymy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 • Dostęp do treści na Platformie Tixy;
 • Konto;
 • Koszyk;
 • Zwrot Biletu;
 • Newsletter;
 • Udostępnianie i/lub możliwość pobierania treści.

2. Korzystanie z Usług dostępnych na Platformie Tixy jest bezpłatne.

Dostęp do treści na Platformie Tixy

1. W celu uzyskania dostępu do treści znajdujących się na Platformie Tixy, w tym do świadczonych przez Usługodawcę usług specjalnych, promocji, ofert należy wejść na stronę internetową: www.tixyapp.com
2. Nie musisz zakładać Konta ani logować się, aby przeglądać treści znajdujące się na Platformie Tixy.
3. Na Platformie Tixy znajdują się przekierowania do usług innych podmiotów (np. podmiotów dostarczających media społecznościowe). Usługodawca nie odpowiada za usługi świadczone przez te podmioty. Klient powinien zapoznać się z regulaminem korzystania ze świadczonych przez nich usług.

Konto

1. W celu skorzystania z Usługi Konta niezbędne jest założenia Konta (rejestracja) na Platformie Tixy, podając adres e-mail oraz hasło. Następnie należy zaakceptować Regulamin, Regulamin Zakupu Biletów i Politykę Prywatności oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się” (lub inny o równoważnej treści).
2. Klient może założyć tylko jedno Konto na Platformie Tixy.
3. W celu założenia Konta niezbędne jest ustanowienie hasła, które musi być hasłem bezpiecznym, czyli zawierać minimum 8 znaków, co najmniej jedną małą literę i jedną wielką literę oraz minimum jedną cyfrę. Zalecamy regularnie zmieniać hasło do Konta.
4. Klient może w każdej chwili usunąć swoje Konto bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu skorzystania z tego uprawnienia należy przesłać wiadomość e-mail na adres kontakt@tixyapp.com. Usługodawca usunie Konto w ciągu 7 dni od doręczenia wiadomości e-mail. Usługodawca informuje, że może być zobowiązany do przechowywania określonych danych osobowych Klienta w calach i w terminach określonych przepisami prawa. Z chwilą usunięcia Konta umowa o świadczenie Usługi Konta ulega rozwiązaniu, chyba że została wcześniej wypowiedziana przez Klienta lub Usługodawcę.
5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta, a nawet do jego usunięcia, a umowa o świadczenie Usługi Konta ulega rozwiązaniu.

Koszyk

6. Usługa Koszyka polega na możliwości wyboru danych Biletów, zarezerwowaniu ich (wrzuceniu do koszyka), a następnie, po potwierdzeniu ich dostępności, przejścia do płatności.
7. Korzystanie z Usługi Koszyka rozpoczyna się z momentem kliknięcia przycisku „Rezerwuj” (lub innego o równoważnej treści) znajdującego się w Procesie Składania Zamówienia, a kończy się z chwilą przejścia do płatności.

Zwrot Biletu

8. Usługa Zwrotu Biletu daje możliwość przesłania wniosku o zwrot płatności za Bilet, w przypadku gdy Wydarzenie zostało odwołane lub zmienione w zakresie uprawniającym do zwrotu zgodnie z Regulaminem Zakupu Biletów
9. W przypadku gdy Klientowi przysługuje zwrot Biletu, aby go dokonać na Platformie Tixy w zakładce „Moje TIXy” (lub innej o równoważnej treści), wyświetli się opcja pozwalająca wysłać wniosek o zwrot Biletu („Zwróć TIX”).
10. Zwrot płatności za Bilet zostanie wykonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Newsletter

11. Usługodawca świadczy usługę Newslettera.
12. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu treści przez Usługodawcę, które mogą zainteresować Klienta, w szczególności dotyczących nadchodzących Wydarzeń.
13. Aby otrzymywać Newsletter Klient powinien:
 1. dysponować sprzętem spełniającym wymagania techniczne określone w pkt. III Regulaminu;
 2. wejść w trybie on-line na Platformę Tixy;
 3. posiadać aktywny adres e-mail;
 4. podać swój adres e-mail, zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się” (lub o równoważnej treści).
14. Po podaniu prawidłowych danych i przejściu procesu wskazanego w ustępie 14 powyżej, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zapisania się do Newslettera.
15. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
16. Newsletter wysyłany jest zazwyczaj raz w miesiącu.
17. Do Newslettera można zapisać się w każdym momencie.
18. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, lub innych praw przysługujących Usługodawcy, lub osobom trzecim, w szczególności Organizatorom i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy może stanowić naruszenie prawa.
19. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.
20. Dezaktywacja Newslettera może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w szczególności w razie nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.
21. Z chwilą dezaktywacji, Newsletter nie będzie przesyłany.

Udostępnianie i/lub możliwość pobierania treści

22. Usługodawca świadczy usługę udostępniania i/lub możliwość pobierania treści – treść Regulaminu udostępniana jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.tixyapp.com/terms-of-service w formie umożliwiającej jej utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie.
23. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Klienta dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z Platformą Tixy oraz Usługami świadczonymi w ramach Platformy Tixy.

VI. Kontakt i Reklamacje

 1. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby zapewnić odpowiedni poziom funkcjonowania Usług oraz Platformy Tixy.
 2. Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia i błędy w funkcjonowaniu Usług oraz Platformy Tixy.
 3. W tym celu powinien skontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną, przesyłając e-maila na adres: kontakt@tixyapp.com
 4. Klient powinien podać w reklamacji lub zgłoszeniu:
  1. dane kontaktowe, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację lub zgłoszenie,
  2. opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze lub w funkcjonowaniu Platformy Tixy i w jakich okolicznościach wystąpiły oraz swoje oczekiwania.
 5. Usługodawca może poprosić Klienta o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia pełnej odpowiedzi.
 6. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Niepełne podanie informacji, o których mowa w ustępie 4 powyżej, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na reklamację może skutkować trudnością w udzieleniu takiej odpowiedzi lub uniemożliwieniu jej udzielenia.
 7. O decyzji w przedmiocie reklamacji lub zgłoszenia Usługodawca powiadomi Klienta na taki adres e-mail i w takiej formie, w jakiej została przesłana reklamacja lub zgłoszenie, chyba że Klient wskazał, że chce otrzymać odpowiedź na inny adres e-mailowy.
 8. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, jeżeli podanie danych osobowych nie jest niezbędne do jej rozpatrzenia.

VII. Prawa Autorskie

1. Usługodawca i/lub Organizator są właścicielami praw autorskich lub innych praw do treści zamieszczanych na Platformie Tixy. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, także wszystkie obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi na znak towarowy lub innymi prawami majątkowymi.

VIII. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z naciskiem na stosowanie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednio dostosowanych do przetwarzanych danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Tixy znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.tixyapp.com/privacy-policy.

IX. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów, tj. w przypadku:

  • zmiany przepisów i konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością̨ jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
  • wydania przez właściwe władze publiczne zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji;
  • rozbudowy, zmiany funkcjonalności Platformy Tixy, w tym zmiany wymogów technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiany istniejących funkcjonalności Platformy Tixy;
  • zaistnienia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie, jak również zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  • konieczności przeciwdziałania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa, w tym mającym na celu umożliwienie korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa;
  • konieczności poprawy jakości obsługi.
 2. Zmiana treści Regulaminu jest skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Platformie Tixy lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Platformie Tixy.
 3. Klienci posiadający konto zostaną poinformowani o zmianie regulaminu nie później niż na 7 dni przed jego zmianą.
 4. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowego Regulaminu może wypowiedzieć umowę świadczenia usług. W tym celu Klient powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji, przesyłając maila na adres e-mailowy: kontakt@tixyapp.com.
 5. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Platformie Tixy.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego
 2. Klient, będący konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. W tym celu może w szczególności zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Link do wyszukiwarki instytucji wsparcia konsumenckiego dostępny jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: UOKiK - Konsumenci - Instytucje Konsumenckie - Wyszukiwarka instytucji.
 3. Klient może również skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów ODR (ang. Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 8 grudnia 2023r.