Ticket Purchase Terms

Obowiązujący od 8 grudnia 2023 roku

I. Definicje

Wyrazy lub zwroty pisane z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

 • „Bilet” / „Bilety” - potwierdzenie prawa do uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu. W zależności od rodzaju Wydarzenia i decyzji Organizatora Bilet może być elektronicznym Biletem imiennym lub elektronicznym Biletem na okaziciela. Zakup Biletu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Jako Bilet / Bilety rozumiane są również karnety, wejściówki, zaproszenia oraz inne formy dokumentów potwierdzające prawo uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu. Na Platformie TIXY Bilet określany jest jako “TIX”.
 • „Dni Robocze” - dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 • „Dostawca Usług Płatniczych” - podmiot trzeci świadczący usługi umożliwiające dokonywanie płatności w związku z Procesem Płatności na Platformie TIXY.
 • „Dowód Zakupu / Dowód Zakupu Biletu” - Bilet, faktura, wydruk potwierdzenia dokonania przelewu bankowego lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży.
 • „Istotna Zmiana Wydarzenia” - zmiana istotnych cech Wydarzenia, w szczególności zmiana daty i/lub miejsca Wydarzenia, która powoduje, że Wydarzenie stało się Wydarzeniem znacząco innym niż mógłby oczekiwać Klient. Do Istotnej Zmiany Wydarzenia nie zalicza się zmiany obsady na dublerów, zmiany składu zespołu i/lub programu Wydarzenia, w którym bierze udział kilku wykonawców, zmian w występach dodatkowych.
 • „K.C.” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.).
 • „Klient” / „Klienci” - Użytkownik niebędący Organizatorem, który korzysta z Platformy TIXY w celu nabycia Biletów na Wydarzenia lub uzyskania informacji na temat Wydarzeń. Klient może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, jak również osobą fizyczną działającą w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną. Klient może dokonywać czynności jako Użytkownik zalogowany lub niezalogowany (gość).
 • „Kodeks Wykroczeń” - ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, ze zm.).
 • „Konto” - usługa świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia Klientowi dostęp do funkcjonalności Platformy TIXY, w szczególności takich, jak dostęp do informacji profilowych, zarządzanie Biletem, zmiana hasła.
 • „Limit Zakupu Biletów” - ograniczenie ilościowe co do liczby Biletów możliwych do zakupu przez jednego Klienta na określone Wydarzenie.
 • „Opłata Serwisowa” - opłata o zmiennej wysokości należna TIXY od Klienta za obsługę m.in. Procesu Składania Zamówienia, która zawiera się w cenie Biletu prezentowanej na Platformie TIXY. Wysokość Opłaty Serwisowej jest transparentne przedstawiona Klientowi na Platformie TIXY, w szczególności na Stronie Wydarzenia oraz w Procesie Zakupowym.
 • „Organizator” - podmiot, który za pośrednictwem Platformy TIXY sprzedaje i dystrybuuje Bilety na organizowane przez siebie Wydarzenia.
 • „Platforma Tixy” - platforma internetowa służąca w szczególności do zawierania Umów Sprzedaży Biletów na Wydarzenia, dostępna pod adresem www.tixyapp.com.
 • „Polityka Prywatności” - dokument dostępny pod adresem www.tixyapp.com/privacy-policy zawierający informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez TIXY.
 • „Proces Płatności” - proces, który obejmuje etapy od momentu kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty” (lub innego o równoważnym znaczeniu), dokonanie przez Klienta płatności za Bilet na stronie Dostawcy Usług Płatniczych i kończy się w momencie odnotowania przez Dostawcę Usług Płatniczych wpływu środków od Klienta z tytułu zapłaty ceny za Bilet.
 • „Proces Składania Zamówienia” - proces polegający na podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych przez TIXY danych dotyczących zakupu wybranych przez Klienta Biletów w danym Procesie Zakupowym (określenie szczegółów zamówienia), który obejmuje etapy od momentu kliknięcia przez Klienta, w tym Klienta niezalogowanego, przycisku „Rezerwuj” (lub innego o równoważnym znaczeniu) do momentu przejścia przez Klienta na stronę Dostawcy Usług Płatniczych po kliknięciu przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty” (lub innego o równoważnym znaczeniu). Elementem Procesu Składania Zamówienia może być Rezerwacja Częściowa.
 • „Proces Zakupowy” - proces, który obejmuje etapy (i) od momentu kliknięcia przycisku „Kup TIX” (lub innego o równoważnym znaczeniu) przez Klienta, w tym Klienta niezalogowanego, (ii) Proces Składania Zamówienia i (iii) Proces Płatności.
 • „Regulamin” - ten dokument będący Regulaminem Zakupu Biletów.
 • „Regulamin Dostawcy Usług Płatniczych” - regulamin korzystania z usług świadczonych przez Dostawcę Usług Płatniczych.
 • „Regulamin Imprezy” - regulamin dotyczący danego Wydarzenia udostępniony przez Organizatora Wydarzenia w sposób przez niego przyjęty, który ma zastosowanie do danego Wydarzenia.
 • „Regulamin Obiektu (Venue)” - regulamin określający zasady korzystania z obiektu, na terenie którego ma odbyć się Wydarzenie.
 • „Regulamin Organizatora” - regulamin Wydarzenia udostępniony przez Organizatora, który ma zastosowanie do organizowanego przez niego Wydarzenia lub Wydarzeń, w szczególności określa zasady przeprowadzenia tego Wydarzenia między Organizatorem a Klientem.
 • „Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną” - regulamin dotyczący korzystania z funkcjonalności Platformy przez Użytkowników dostępny pod adresem www.tixyapp.com/terms-of-service.
 • „Rezerwacja Częściowa” - rezerwacja, w ramach której Klientowi, w tym Klientowi niezalogowanemu, po kliknięciu przycisku „Rezerwuj” (lub innego o równoważnym znaczeniu) TIXY zarezerwowało tylko część Biletów, które Klient wybrał, z uwagi na niedostępność pozostałych, wybranych przez Klienta Biletów.
 • „Strona Wydarzenia” - strona na Platformie TIXY, na której zostało opisane dane Wydarzenie, w szczególności została podana jego nazwa, miejsce, termin oraz Organizator.
 • „TIXY” - podmiot prowadzący Platformę TIXY, którego dane zostały wskazane w pkt. II ust. 1 Regulaminu
 • „Umowa Sprzedaży / Umowa Sprzedaży Biletu” umowa sprzedaży Biletu na Wydarzenie zawarta na odległość między Klientem a TIXY za pośrednictwem Platformy TIXY.
 • „Ustawa o prawach konsumenta” - ustawa z dnia 30 maja 2013 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.).
 • „Ustawa o VAT” - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.).
 • „Użytkownik” - każdy podmiot korzystający z Platformy TIXY, tj. Organizator oraz Klient.
 • „Wydarzenie” - wydarzenie o charakterze rozrywkowym, sportowym lub kulturalnym, na które Bilety Klient może nabyć za pośrednictwem Platformy TIXY.

Wyjaśnienia pojęć wyrażonych powyżej w liczbie pojedynczej stosuje się również w przypadku użycia tych pojęć w Regulaminie w liczbie mnogiej (i na odwrót).

II. Dane kontaktowe

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Platformy TIXY jest TIXY sp. z o.o. działająca pod adresem Rynek 6 z siedzibą w Cieszynie (43-400), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801016 posiadającą numer NIP 5482726872, REGON 384257448, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 złotych.
 2. Klient może skontaktować się z TIXY w następujący sposób:
  • za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: kontakt@tixyapp.com
  • telefonicznie w Dni Robocze w godzinach 9:00-17:00 dzwoniąc pod numer: +48 573 336 666.
 3. Opłata za połączenie z numerem kontaktowym wskazanym w pkt. II ust. 2 lit. b) Regulaminu jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

III. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności zasady zawierania Umów Sprzedaży Biletów na Platformie TIXY. Regulamin Organizatora i/lub Regulamin Imprezy i/lub Regulamin Obiektu (Venue) i/lub inne wytyczne określające zasady uczestnictwa w Wydarzeniu mogą nakładać na Klienta dodatkowe obowiązki.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie Wydarzenia jest Organizator tego Wydarzenia. Każdy z Organizatorów jest przedsiębiorcą, który m.in. planuje, organizuje, promuje oraz przeprowadza Wydarzenie w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 3. Dane Organizatora znajdują się na Stronie Wydarzenia na Platformie TIXY.
 4. Każdy Klient przed zawarciem Umowy Sprzedaży ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu. W zależności od Wydarzenia uczestnictwo w Wydarzeniu może wymagać również zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu Organizatora i/lub Regulaminu Imprezy i/lub Regulaminu Obiektu (Venue) i/lub innych wytycznych określających zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Przed zakupem Biletu Klient powinien zapoznać się ze szczegółami danego Wydarzenia, ponieważ udział w wybranych Wydarzeniach z uwagi na wykorzystane w trakcie Wydarzenia efekty specjalne (np. efekty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, świetlne, pirotechniczne) mogą być przeciwwskazaniem dla niektórych Klientów z powodów zdrowotnych.
 6. Po zakupie Biletu Klient jest zobowiązany do sprawdzania Strony Wydarzenia i śledzenia komunikatów wydawanych przez Organizatora (w szczególności bezpośrednio przed Wydarzeniem) w celu zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami dotyczącymi Wydarzenia.
 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Regulaminem Organizatora i/lub Regulaminem Imprezy i/lub Regulaminem Obiektu (Venue) i/lub innymi wytycznymi określającymi zasady uczestnictwa w Wydarzeniu pierwszeństwo ma Regulamin, z wyłączeniem postanowień Regulaminu, w których zastrzeżono pierwszeństwo Regulaminu Organizatora i/lub Regulaminu Imprezy i/lub Regulaminu Obiektu (Venue) i/lub innych wytycznych określających zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.
 8. Klient ma nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie i miejscu oraz może go pobrać i sporządzić jego wydruk. Aktualna oraz poprzednie wersje Regulaminu dostępne są zawsze na stronie internetowej Platformy TIXY pod adresem www.tixyapp.com/terms-of-use.
 9. W trakcie Procesu Zakupowego Klient ma obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu, Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz Regulaminu Dostawcy Usług Płatniczych w zakresie, w którym mają one zastosowanie.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym i wprowadzającym w błąd, a także podejmowanie działań mogących powodować uszkodzenia lub zakłócenia działania Platformy TIXY.
 11. Zakazane jest również nabywanie przez Klienta Biletów z wykorzystaniem oprogramowania pozwalającego obchodzić środki techniczne lub przekraczanie limitów technicznych wskazanych przez TIXY, aby obejść Limit Zakupu Biletów lub innych zasad mających zastosowanie do zakupu Biletów. TIXY zastrzega prawo do anulowania Biletów zakupionych w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
 12. Bilety mogą być sprzedawane z pewnymi zastrzeżeniami (np. co do wieku Klientów), które Organizator powinien wskazać Klientom na Stronie Wydarzenia i/lub w Regulaminie Organizatora i/lub Regulaminie Imprezy i/lub Regulaminie Obiektu (Venue) i/lub innych wytycznych określających zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.
 13. Informacje zawarte na Platformie TIXY, a dotyczące Wydarzeń i Biletów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C., lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.C.

IV. Zakup biletów

  [Wstęp]

 1. Zakupu Biletu można dokonać:
  1. bez posiadania Konta na Platformie TIXY,
  2. posiadając Konto na Platformie TIXY.
 2. Klient korzystający z Platformy TIXY i dokonujący zakupu Biletu w imieniu lub na rzecz podmiotu trzeciego oświadcza, że jest umocowany do działania w imieniu i na rzecz tego podmiotu trzeciego.
 3. [Zawarcie Umowy Sprzedaży]

 4. W celu dokonania zakupu Biletu na Platformie Klient powinien dokonać następujących czynności:
  1. wejść na Stronę Wydarzenia na Platformie TIXY i kliknąć przycisk “Kup TIX” (lub inny o równoważnym znaczeniu),
  2. przejść do Procesu Składania Zamówienia i Procesu Płatności, tj.
   1. wybrać z listy interesujący go Bilet – jego rodzaj i ilość oraz kliknąć przycisk „Rezerwuj” (lub inny o równoważnym znaczeniu),
   2. opcjonalnie podać dane osobowe niezbędne do: (i) zalogowania (gdy Klient posiada już Konto) lub (ii) rejestracji (gdy Klient nie posiada Konta i chce dokonać rejestracji przy okazji zakupu Biletu),
   3. podać dane niezbędne do zakupu Biletu (lub ich część jeśli Klient jest zalogowany),
   4. zaznaczyć wymagane w tym zakresie oświadczenia dotyczące zapoznania się i zaakceptowania niezbędnych regulaminów, w szczególności Regulaminu, Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, Polityki Prywatności oraz (w zależności od Wydarzenia) Regulaminu Organizatora i/lub Regulaminu Imprezy i/lub Regulaminu Obiektu (Venue) i/lub innych wytycznych określających zasady uczestnictwa w Wydarzeniu,
   5. kliknąć przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty” (lub innego o równoważnym znaczeniu), wskutek czego Klient zostanie przeniesiony na stronę internetową Dostawcy Usług Płatniczych. Kliknięcie przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty” (lub innego o równoważnym znaczeniu) wyraża wolę związania się umową na odległość i oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
   6. wybrać odpowiedni dla Klienta sposób płatności za Bilet i dokonać tej płatności.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie doręczenia Klientowi przez TIXY wiadomości e-mail informującej o realizacji zamówienia wraz z linkiem do Biletu, co będzie jednoznaczne z prawidłowym zakończeniem Procesu Zakupowego i zawarciem Umowy Sprzedaży.
 6. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. IV ust. 4 Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail przypisany do Konta Klienta lub podany przez niezalogowanego Klienta w Procesie Składania Zamówienia.
 7. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest:
  1. odnotowanie przez Dostawcę Usług Płatniczych wpływu środków od Klienta z tytułu zapłaty ceny za Bilet,
  2. weryfikacji przez TIXY możliwości realizacji zamówienia złożonego w Procesie Składania Zamówienia oraz
  3. przesłanie przez TIXY wiadomości e-mail informującej o realizacji zamówienia (zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a TIXY) i zawierającej link do Biletu.
 8. W przypadku niespełnienia choćby jednego z warunków wymienionych pkt. IV ust. 6 Regulaminu, Umowa Sprzedaży nie zostanie zawarta. W takim przypadku, jeśli Klient dokonał wpłaty środków z tytułu zapłaty ceny za Bilet, środki zostaną Klientowi zwrócone zgodnie z pkt. XII ust. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odmowie zawarcia Umowy Sprzedaży z TIXY.
 9. Klient powinien dołożyć należytej staranności, wprowadzając dane podczas Procesu Składania Zamówienia i Procesu Płatności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych może skutkować np. wysłaniem biletu na niewłaściwy adres e-mail czy niemożnością weryfikacji Klienta przy wstępie na Wydarzenie. TIXY nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie danych przez Klienta.
 10. W przypadku gdy Klient po dokonaniu zakupu Biletu zauważył, że podał niewłaściwe dane podczas Procesu Składania Zamówienia, powinien skontaktować się z TIXY drogą mailową pod adresem bilety@tixyapp.com
 11. Klient nie powinien udostępniać osobom postronnym, kopiować, ani powielać Biletu, kodu QR ani ID Biletu, które znajdują się na Bilecie.
 12. Nabywanie Biletów w celu ich odsprzedaży z zyskiem albo sprzedaż Biletów z zyskiem jest niezgodna z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń.
 13. Bez uprzedniej zgody TIXY lub Organizatora zakazane jest oferowanie Biletów na Wydarzenie w ramach nagrody w akcji promocyjnej (konkursie, sprzedaży premiowej, loterii promocyjnej, programie lojalnościowym) oraz innych akcjach o podobnym charakterze, nawet jeżeli do takiego oferowania Biletów miałoby dojść bezpłatnie.
 14. Bez uprzedniej zgody TIXY lub Organizatora zakazane jest łączenie Biletu z wszelkiego rodzaju usługami (w szczególności hotelarskimi, turystycznymi, usługami w zakresie zakwaterowania) lub towarami w celu stworzenia pakietu.
 15. [Zegar]

 16. Proces Składania Zamówienia oraz Proces Płatności są ograniczone czasowo.
 17. Od momentu kliknięcia przycisku “Rezerwuj” (lub innego o równoważnym znaczeniu) Klient będzie miał określony limit czasu na przejście łącznie Procesu Składania Zamówienia oraz Procesu Płatności.
 18. Limit czasu na przejście łącznie Procesu Składania Zamówienia oraz Procesu Płatności odlicza zegar umieszczony w widocznym miejscu w Procesie Składania Zamówienia. Zegar będzie widoczny przez cały Proces Składania Zamówienia aż do momentu rozpoczęcia Procesu Płatności.
 19. Do limitu czasu przeznaczonego na dokonanie Procesu Składania Zamówienia oraz Procesu Płatności wlicza się czas przeznaczony na podjęcie decyzji związanej z Rezerwacją Częściową.
 20. Limit czasu może być zmieniony przez Organizatora dla konkretnego Wydarzenia.
 21. Klient nie powinien kontynuować Procesu Składania Zamówienia lub Procesu Płatności, jeśli limit czasu na ich dokonanie minął, a Klient nie przeszedł ich prawidłowo we wskazanym czasie. TIXY nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta, jeśli Klient dokonał zapłaty ceny Biletu na stronie Dostawcy Usług Płatniczych pomimo upływu limitu czasu wyznaczonego na Platformie TIXY na łączne przejście Procesu Składania Zamówienia i Procesu Płatności.
 22. Po upływie limitu czasu przeznaczonego na przejście łącznie Procesu Składania Zamówienia oraz Proces Płatności dochodzi do anulowania Procesu Zakupowego i rezerwacji Biletów, a Bilety wybrane przez Klienta w Procesie Składania Zamówienia stają się Biletami ponownie dostępnymi w sprzedaży.
 23. Odliczanie limitu czasu przeznaczonego na przejście łącznie Procesu Składania Zamówienia i Procesu Płatności jest niezbędne, ponieważ umożliwia zarządzanie ograniczoną liczbą Biletów dostępnych na dane Wydarzenie, nie blokując dostępności Biletów dla innych Klientów, szczególnie w przypadku gdy jest wielu chętnych na ich zakup.
 24. [Bilet imienny]

 25. Klient kupujący więcej niż jeden Bilet jest zobowiązany podać dane osobowe jednej z osób, która będzie brała udział w Wydarzeniu.
 26. Osoba, której dane osobowe zostały podane w Procesie Składania Zamówienia musi uczestniczyć w Wydarzeniu, aby osoby jej towarzyszące wzięły udział w tym Wydarzeniu.
 27. Osoba, której dane osobowe zostały podane w Procesie Składania Zamówienia, powinna poinformować osoby jej towarzyszące, o których mowa w pkt. IV ust. 23 Regulaminu, w szczególności o zasadach dotyczących Wydarzenia, odwołaniu Wydarzenia lub Istotnej Zmianie Wydarzenia.
 28. W momencie wejścia na Wydarzenie będzie przeprowadzona weryfikacja Biletu, która polega na weryfikacji zgodności danych osobowych podanych na Bilecie z danymi osobowymi zawartymi w dokumencie tożsamości osoby, której dane osobowe zostały podane w Procesie Składania Zamówienia. W przypadku zidentyfikowania różnicy między danymi osobowymi podanymi na Bilecie i danymi osobowymi zawartymi w dokumencie tożsamości bądź w przypadku odmowy poddania się takiej weryfikacji podmiot odpowiedzialny za weryfikację Biletów lub Organizator Wydarzenia może odmówić danej osobie oraz osobom towarzyszącym, o których mowa pkt. IV ust. 23 Regulaminu, uczestnictwa w Wydarzeniu.
 29. TIXY umożliwia zmianę danych osobowych wskazanych w trakcie Procesu Składania Zamówienia do 72 godzin przed rozpoczęciem Wydarzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres bilety@tixyapp.com, podając numer zamówienia, numer biletu oraz imię i nazwisko innej osoby, która weźmie udział w Wydarzeniu. Po upływie tego terminu nie jest możliwa zmiana danych na Bilecie.
 30. Dopuszczalność i sposób zmiany danych osobowych na Bilecie, w tym koszt zmiany danych, może określać (w zależności od Wydarzenia) Regulamin Organizatora lub Regulamin Imprezy.
 31. [Rezerwacja Częściowa]

 32. W przypadku wystąpienia Rezerwacji Częściowej Klient może:
  1. zakupić tylko dostępne Bilety,
  2. utrzymać rezerwację dostępnych Biletów i dodać do rezerwacji inne Bilety,
  3. zrezygnować z zawarcia Umowy Sprzedaży z TIXY i opuścić Proces Zakupowy bez nabycia żadnych Biletów.
 33. [Limit Zakupu Biletów]

 34. Na Platformie TIXY obowiązuje Limit Zakupu Biletów w ramach jednego Procesu Składania Zamówienia i wynosi maksymalnie 6 sztuk per rodzaj Biletu na jednego Klienta. W przypadku gdy Klient chce zakupić większą ilość Biletów danego rodzaju niezbędne jest rozpoczęcie nowego Procesu Zakupowego. W zakresie wybranych Wydarzeń Organizator może zmienić Limit Zakupu Biletów lub wprowadzić dodatkowe limity dotyczące zakupu Biletów przez jednego Klienta i/lub z wykorzystaniem jednej karty kredytowej, o czym Klienci zostaną poinformowani na Stronie Wydarzenia i/lub w Regulaminie Imprezy. W przypadku chęci zamówienia Biletów ponad Limit Zakupu Biletu obowiązuje procedura wskazana w pkt. IV ust. 31 Regulaminu.
 35. Klient nie może obchodzić Limitu Zakupu Biletów. W szczególności, Klient nie może obchodzić Limitu Zakupów dotyczącego zakupu Biletów przez jednego Klienta i/lub z wykorzystaniem jednej karty kredytowej poprzez zakładanie dodatkowych Kont przez tego samego Klienta, czy przy wykorzystaniu botów, innych narzędzi lub oprogramowania. TIXY zastrzega sobie prawo do anulowania Biletów kupionych powyżej Limitu Zakupu Biletów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
 36. [Zamówienie grupowe]

 37. W przypadku chęci zamówienia Biletów ponad Limit Zakupu Biletu (zamówienie grupowe) Klient powinien założyć konto na Platformie TIXY, a następnie skontaktować się z TIXY przesyłając wiadomość e-mail na adres: bilety@tixyapp.com.
 38. [Osoby z niepełnosprawnością]

 39. Osoba z niepełnosprawnością lub opiekun osoby z niepełnosprawnością może mieć możliwość zakupu Biletu w obniżonej cenie.
 40. W celu zakupu Biletu dla osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością niezbędne jest skontaktowanie się z TIXY przesyłając wiadomość e-mail na adres: ozn@tixyapp.com
 41. [Weryfikacja]

 42. W momencie wejścia na Wydarzenie będzie przeprowadzona weryfikacja Biletu, która polega na weryfikacji zgodności danych osobowych podanych na Bilecie z danymi osobowymi zawartymi w dokumencie tożsamości osoby, której dane osobowe zostały podane w Procesie Składania Zamówienia. W przypadku zidentyfikowania różnicy między danymi osobowymi podanymi na Bilecie i danymi osobowymi zawartymi w dokumencie tożsamości bądź w przypadku odmowy poddania się takiej weryfikacji podmiot odpowiedzialny za weryfikację Biletów lub Organizator Wydarzenia może odmówić danej osobie oraz osobom towarzyszącym, o których mowa w pkt. IV ust. 23 Regulaminu uczestnictwa w Wydarzeniu.
 43. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie urządzenia mobilnego, na którym okazuje Bilet do weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie.
 44. Kod QR, który znajduje się na Bilecie, uaktywnia się automatycznie na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia. Do tego czasu Kod QR na Bilecie będzie zakryty symbolem kłódki, przez to nieaktywny i niemożliwy do zeskanowania. Klient nie powinien w żaden sposób utrwalać w tym drukować Biletu, szczególnie z zablokowanym Kodem QR. Klient ma obowiązek przy wejściu na Wydarzenie okazać Bilet z kodem QR bez kłódki, co jest konieczne do weryfikacji Biletu i uczestnictwa w Wydarzeniu.
 45. Bilet upoważnia osobę, której dane osobowe zostały podane w Procesie Składania Zamówienia oraz ewentualnie osoby jej towarzyszące, o których mowa w pkt. IV ust. 23 Regulaminu do jednorazowego wejścia na Wydarzenie, chyba że wskazano inaczej w Regulaminie Organizatora i/lub Regulaminie Imprezy i/lub Regulaminie Obiektu (Venue) i/lub innych wytycznych określających zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.
 46. W przypadku jakichkolwiek problemów z Biletem – prosimy o niezwłoczny kontakt z TIXY, przesyłając wiadomość e-mail na adres: bilety@tixyapp.com lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 573 336 666 – infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

V. Cena Biletów

 1. Ceny Biletów na Platformie TIXY są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Cena Biletu uwzględnia Opłatę Serwisową. Wysokość Opłaty Serwisowej jest transparentnie przedstawiona Klientowi na Platformie TIXY, w szczególności na Stronie Wydarzenia oraz w Procesie Zakupowym.
 3. Ceny Biletów mogą się od siebie różnić, w szczególności w zależności od rodzaju, typu, puli Biletu czy przewidzianej ulgi.
 4. Ceny Biletów i liczba Biletów przeznaczonych do sprzedaży mogą się zmieniać przed i w trakcie trwania ich sprzedaży na Platformie TIXY. O cenach Biletów, liczbie Biletów przeznaczonych do sprzedaży oraz ich ewentualnych zmianach decyduje i dokonuje ich Organizator.
 5. Cena Biletu jest wiążąca od momentu kliknięcia przycisku „Rezerwuj” (lub innego o równoważnym znaczeniu) w trakcie Procesu Składania Zamówienia i nie ulegnie zmianie do czasu zakończenia danego Procesu Zakupowego. TIXY oświadcza, że kliknięcie przycisku „Rezerwuj” (lub innego o równoważnym znaczeniu) powodujące zablokowanie ceny Biletu w ramach rozpoczętego Procesu Zakupu Biletu, nie stanowi oferty w rozumieniu K.C. W przypadku przerwania danego Procesu Składania Zamówienia lub Procesu Płatności na skutek rezygnacji z zakupu Biletu przez Klienta, przekroczenia przez Klienta czasu przewidzianego na ukończenie danego Procesu Składania Zamówienia lub Procesu Płatności lub z jakiegokolwiek innego powodu, ponowne kliknięcie przycisku „Rezerwuj” będzie poczytywane za rozpoczęcie nowego Procesu Składania Zamówienia.
 6. TIXY nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Biletów lub brak Biletów w cenie, w której Klient mógł je nabyć w trakcie poprzedniego Procesu Zakupowego, który został przerwany.

VI. Faktura VAT

 1. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za zakup Biletu, musi to zadeklarować, zaznaczając opcję “Chcę otrzymać fakturę” (lub inną o równoważnym znaczeniu) podczas Procesu Składania Zamówienia, wskazać, czy zakup związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzupełnić dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 2. Deklarując chęć otrzymania faktury VAT, Klient zgadza się na przesłanie faktury w postaci pliku PDF na adres e-mail przypisany do Konta Klienta lub wskazany w trakcie Procesu Składania Zamówienia przy zakupie bez logowania lub rejestracji.
 3. Faktura zostanie dostarczona na zasadach i w terminie wskazanym w Ustawie o VAT, tj. nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Dostawca Usług Płatniczych odnotował wpływ środków Klienta z tytułu zapłaty ceny za Bilet.

VII. Płatność

 1. Dostawcą Usług Płatniczych jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 7773061579, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN – wpłacony w całości, odpowiedzialny za świadczenie usług płatniczych w ramach serwisu internetowego Tpay.
 2. Strona internetowa Dostawcy Usług Płatniczych dostępna jest tu: Szybkie przelewy i płatności online | Tpay. Przed skorzystaniem z usług Dostawcy Usług Płatniczych należy zapoznać się z jego Regulaminem.
 3. Klient ma możliwość zapłaty ceny za Bilet, wybierając jedną z następujących form płatności dostępnych po przekierowaniu Klienta na stronę Dostawcy Usług Płatniczych:
  1. Szybkim przelewem;
  2. BLIK.
 4. Przed dokonaniem płatności Klient powinien upewnić się, że nastąpiło poprawne przekierowanie na stronę Dostawcy Usług Płatniczych oraz że połączenie jest szyfrowane.
 5. Proces Płatności powinien zostać dokonany przez Klienta niezwłocznie, nie później niż do momentu upływu czasu przeznaczonego przez TIXY na dokonanie łącznie Procesu Składania Zamówienia i Procesu Płatności. Przekroczenie wyznaczonego czasu na dokonanie łącznie Procesu Składania Zamówienia i Procesu Płatności będzie skutkować anulowaniem Procesu Zakupowego przez TIXY, nawet jeśli Proces Płatności na stronie Dostawcy Usług Płatniczych nie zostanie przerwany. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest rozpoczęcie nowego Procesu Zakupowego.
 6. Dokonanie w wyznaczonym czasie płatności przez Klienta z tytułu zapłaty ceny Biletu stanowi zakończenie Procesu Płatności i jest rozumiane jako złożenie oferty w rozumieniu K.C.

VIII. Dostawa biletu

 1. TIXY prześle Klientowi wiadomość e-mail zawierającą link do Biletu na adres e-mail:
  1. przypisany do konta Klienta, w przypadku zakupu przez zalogowanego Klienta lub
  2. wskazany w trakcie Procesu Składania Zamówienia, w przypadku zakupu bez logowania.
 2. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez TIXY linku do Biletu drogą elektroniczną na właściwy adres e-mail wskazany w pkt. VIII ust. 1 Regulaminu.
 3. Wiadomość e-mail zawierająca link do Biletu jest również wiadomością informującą o realizacji zamówienia (zawarciu Umowy Sprzedaży między TIXY a Klientem).
 4. Klient, aby otworzyć Bilet musi kliknąć w przycisk “Twój TIX” (lub inny o równoważnym znaczeniu) w wysłanej przez TIXY wiadomości e-mail zawierającej link do Biletu.
 5. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail zawierającej link do Biletu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z TIXY, przesyłając e-maila na adres: bilety@tixyapp.com.
 6. TIXY nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Klientowi e-maila z linkiem do Biletu lub braku możliwości otwarcia linku do Biletu z przyczyn nie leżących po stronie TIXY, w szczególności podanie przez Klienta niewłaściwego adresu e-mail, awarii poczty elektronicznej, z której korzysta Klient, przechwycenie e-maila przez filtr antyspamowy poczty elektronicznej, z której korzysta Klient lub jego niepoprawne działanie, problemów z łączem internetowym po stronie Klienta lub dostawcy usług internetowych Klienta.
 7. Kod QR, który znajduje się na Bilecie, uaktywnia się automatycznie na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia. Do tego czasu Kod QR na Bilecie będzie zakryty symbolem kłódki, przez to nieaktywny i niemożliwy do zeskanowania. Klient nie powinien w żaden sposób utrwalać w tym drukować Biletu, szczególnie z zablokowanym Kodem QR. Klient ma obowiązek przy wejściu na Wydarzenie okazać Bilet z kodem QR bez kłódki, co jest konieczne do weryfikacji Biletu i uczestnictwa w Wydarzeniu.
 8. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych związanych z Biletem, w szczególności z kodem QR, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z TIXY, przesyłając wiadomość e-mail na adres: bilety@tixyapp.com.
 9. Nie ma obowiązku drukowania Biletu. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu wystarczy okazanie Biletu z kodem QR na ekranie urządzenia mobilnego.
 10. TIXY nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione Klientowi Bilety albo za Bilety uszkodzone z winy nie leżącej po stronie TIXY.
 11. TIXY nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zakupione poza oficjalną sprzedażą prowadzoną na Platformie TIXY.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Biletu, co wynika z art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, który wyłącza prawo odstąpienia od umów zawieranych na odległość w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

X. Reklamacje biletu

 1. TIXY rozpatruje reklamacje dotyczące Procesu Zakupowego, zawarcia Umowy Sprzedaży, Biletu oraz dostarczenia Biletu.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: reklamacje@tixyapp.com
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do przesłania odpowiedzi na reklamację, opcjonalnie – numer telefonu kontaktowego),
  2. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania,
  3. nazwę Wydarzenia oraz numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja.
 4. Niepełne podanie informacji, o których mowa w pkt X. ust. 3 Regulaminu, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na reklamację, może skutkować trudnością w udzieleniu takiej odpowiedzi lub uniemożliwieniu jej udzielenia.
 5. Przed rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego Klient może zostać poproszony o przedstawienie Dowodu Zakupu Biletów, których zgłoszenie reklamacyjne dotyczy.
 6. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone przez TIXY niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 7. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące organizacji, przeprowadzenia i przebiegu Wydarzenia powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora, jako podmiotu wyłącznie odpowiedzialnego, zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Organizatora. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące organizacji, przeprowadzenia i przebiegu Wydarzenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie wskazanym w Regulaminie Organizatora, W przypadku wybranych Wydarzeń reklamacje Klientów, wobec których właściwy do ich rozpatrzenia jest Organizator, mogą być obsługiwane przez TIXY w zakresie i na podstawie upoważnienia Organizatora.
 8. TIXY nie ponosi odpowiedzialności za treść odpowiedzi na reklamacje udzielone przez Organizatora.
 9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji TIXY lub Organizator powiadomi w taki sam sposób, w jaki reklamacja została złożona, chyba że Klient wskazał, aby przesłać odpowiedź na inny adres e-mail.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

 1. W przypadku powstania sporu między Klientem i TIXY Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W tym celu Klient będący konsumentem może w szczególności zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Link do wyszukiwarki instytucji wsparcia konsumenckiego dostępny jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: UOKiK - Konsumenci - Instytucje Konsumenckie - Wyszukiwarka instytucji.
 3. Klient może również skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów ODR (ang. Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Zwroty - odwołanie i istotna zmiana wydarzenia

 1. Zwrot Biletu jest możliwy w przypadku odwołania Wydarzenia lub Istotnej Zmiany Wydarzenia, chyba że Regulamin Organizatora i/lub Regulamin Imprezy przewiduje/ą dodatkowe okoliczności, które uprawniają Klienta do zwrotu środków za Bilet.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia lub zaistnienia Istotnej Zmiany Wydarzenia w postaci zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie w formie wiadomość e-mail i/lub SMS niezwłocznie po przekazaniu TIXY takiej informacji przez Organizatora. Dodatkowo, stosowna informacja pojawi się na Stronie Wydarzenia oraz nastąpi zmiana statusu Wydarzenia dla zarejestrowanych Klientów na Platformie TIXY w zakładce “Moje TIXy” (lub innej o równoważnym znaczeniu).
 3. W przypadku wystąpienia Istotnej Zmiany Wydarzenia o innym charakterze niż zmiana daty i/lub miejsca Wydarzenia, TIXY poinformuje Klientów o takiej zmianie niezwłocznie pod warunkiem przekazania TIXY informacji przez Organizatora. Informacja zostanie przekazana Klientom w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail przypisany do Konta Klienta lub podany przez niezalogowanego Klienta w Procesie Składania Zamówienia.
 4. TIXY nie ponosi odpowiedzialności za niepoinformowanie Klienta o odwołaniu Wydarzenia lub zaistnieniu Istotnej Zmiany Wydarzenia, w przypadku w którym nie uzyskało takiej informacji od Organizatora lub gdy Organizator nie zmienił statusu Wydarzenia na Platformie TIXY.
 5. W przypadku odwołania Wydarzenia, zwrot środków (ceny Biletu wraz z zawartą w niej Opłatą Serwisową) zostanie zlecony niezwłocznie po otrzymaniu przez TIXY informacji o odwołaniu Wydarzenia od Organizatora, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez TIXY odwołania Wydarzenia mailowo lub na Platformie TIXY.
 6. W przypadku Istotnej Zmiany Wydarzenia w postaci zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia, Klient otrzyma wiadomość przesłaną na adres e-mail przypisany do Konta lub podany przez niezalogowanego Klienta w trakcie Procesu Składania Zamówienia, w której mogą zostać Klientowi przedstawione następujące propozycje:
  1. udział w Wydarzeniu, którego dotyczy Istotna Zmiana Wydarzenia,
  2. wybranie innego Wydarzenia spośród Wydarzeń organizowanych przez Organizatora, jeśli będzie taka możliwość,
  3. zwrot środków za Bilet.
 7. Udzielenie przez Klienta odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w pkt. XII ust. 6 Regulaminu, powinno nastąpić w terminie wskazanym w wiadomości. Odpowiedź Klienta powinna zostać wysłana e-mailem na adres, z którego przesłano wiadomość z propozycją/propozycjami lub na inny adres e-mail wskazany w wiadomości.
 8. W przypadku wyboru opcji zwrotu środków za Bilet, o której mowa w pkt. XII ust. 6 c) Regulaminu, zwrot środków zostanie zlecony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia TIXY maila z wnioskiem o zwrot środków, o którym mowa w pkt. XII ust. 7 Regulaminu.
 9. Zwrot środków za Bilet zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W zależności od decyzji Organizatora w przypadku Istotnej Zmiany Wydarzenia w postaci zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia, Klienci posiadający Konto mogą mieć możliwość złożenia wniosku o zwrot środków za Bilet za pośrednictwem Platformy TIXY w terminie wskazanym w wiadomości, o której mowa w pkt. XII ust. 6 Regulaminu. W tym celu na liście Biletów zalogowanego Klienta (dostępnej w zakładce „Moje TIXy” lub innej o równoważnym znaczeniu) wyświetli się opcja pozwalająca wysłać wniosek o zwrot środków (opcja „Zwróć TIX” lub inna o równoważnym znaczeniu). Złożenie wniosku o zwrot środków za Bilet w powyżej wskazanym terminie zwalnia Klienta z konieczności udzielenia odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w pkt. XII ust. 6 Regulaminu.
 11. Wysyłając wniosek o zwrot środków za Bilet za pośrednictwem Platformy TIXY, Klient może nieobligatoryjnie podać powód zwrotu.
 12. Decyzje w zakresie Wydarzenia, w tym odwołania Wydarzenia lub Istotnej Zmiany Wydarzenia podejmuje Organizator na zasadach określonych w Regulaminie Organizatora i/lub Regulaminie Imprezy i/lub Regulaminie Obiektu (Venue).
 13. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XIII. Dane osobowe

 1. TIXY przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z naciskiem na stosowanie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednio dostosowanych do przetwarzanych danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności www.tixyapp.com/privacy-policy.

XIV. Prawa autorskie

 1. TIXY i/lub Organizatorom przysługują prawa autorskie lub inne prawa do treści zamieszczanych na Platformie TIXY. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, także wszystkie obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami ochronnymi. TIXY nie wyraża zgody na ich jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie lub zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób.

XV. Zmiana regulaminu

 1. TIXY zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów, tj. w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa - konieczności dostosowania Regulaminu do regulacji mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością̨ jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. wydania przez władze właściwe publiczne zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji;
  3. rozbudowy, zmiany funkcjonalności Platformy TIXY, w tym zmiany wymogów technicznych, jak również wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiany istniejących funkcjonalności Platformy TIXY;
  4. zaistnienia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie, jak również zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  5. konieczności przeciwdziałania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa;
  6. konieczności poprawy jakości obsługi.
 2. Zmiana treści Regulaminu jest skuteczna z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Platformie TIXY i/lub przesłanym e-mailem informującym o tych zmianach. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem jego obowiązywania.
 3. Zmiana treści Regulaminu nie dotyczy Biletów zakupionych przez Klienta na Platformie TIXY przed zmianą Regulaminu. Umowy Sprzedaży Biletów zawarte przed zmianą Regulaminu podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującego w dacie ich zawarcia.
 4. Aktualny oraz poprzednie wersje Regulaminu są zawsze dostępne na Platformie TIXY.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Każda Umowa Sprzedaży stanowi odrębny stosunek prawny i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Regulaminem Organizatora i/lub Regulaminem Imprezy i/lub Regulaminem Obiektu (Venue) i/lub innymi wytycznymi określającymi zasady uczestnictwa w Wydarzeniu pierwszeństwo ma Regulamin, z wyłączeniem postanowień Regulaminu, w których zastrzeżono pierwszeństwo Regulaminu Organizatora i/lub Regulaminu Imprezy i/lub Regulaminu Obiektu (Venue) i/lub innych wytycznych określających zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.
 3. W przypadku ewentualnego sporu właściwym będzie sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Zasady korzystania z funkcjonalności Platformy, w tym usługi Konta, uregulowane zostały w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla Platformy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Ta wersja Regulaminu obowiązuje od 8 grudnia 2023 roku.